557/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: №18 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთი დაბრუნდა დაულუქავ მდგომარეობაში. კომისიის წევრების განმარტებით, ერთ-ერთ ამომრჩეველს არ აღმოაჩნდა პირადობის მოწმობა. მოთხოვნა - დამრღვევ პირებს დაეკისროთ დისციპლინური პასუხისმგებლობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ მოთხოვნა უსაფუძვლოდ მიიჩნია
ორიგინალები: