894
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: მე-10 საუბნო საარჩვნო უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს ხელი ეშლება უფლებების განხორციელებაში
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 დეკემბერი, 2018 11:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: გარემოებათა შეფასების, ურთიერთშეჯერების და საქმის მასალების შესწავლის შესაბამისად, არ დგინდება №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის №10-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის მხრიდან საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტი. ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, შესაბამისად, არ არსებობს აღნიშნული პირების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები.
ორიგინალები: