142
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ინსტიტუციური განვითარების და მონიტორინგის ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: