288
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა
საჩივარი: კენჭისყრის პროცედურისას დაფიქსირდა ხმის მიცემის ფარულობის დარრვევა, კერძოდ, კაბინიდან გამოსულ ამომრჩეველს ოცნების წარმომადგენელი ღიად საჯაროდ უმოწმებდა, თუ რომელი კანდიდატი შემოხაზა ბიულეტენში. ითხოვს თავმჯდომარის მაკა გელაშვილის დისციპლინურ პასუხისმბებლობის საკითხს.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: