469
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საერთაშორისო გამჭირვალება საქართველო"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 28 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: