302
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცნტრი"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №68.01 საუბნო საარჩვნო კომიიის წევრის მზევნიარ გერგედავას მიმართდისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: