484
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №49.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა ვასილი პატარიძემ უარი განაცხადა გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისისს წევრის წილისყრაში მონაწილეობაზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: