432
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: