17
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №52.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა ბიქტორ ნატრიაშვილმა უარი განაცხადა ფუნქციების განაწილებაზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: N 52.04 საუბნო კომისიის წევრს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შენიშვნა
ორიგინალები: