980/02
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის დროს ამომრჩეველს შეეზღუდა ხმის მიცემის უფლება.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ოქტომბერი, 2018 19:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: