176/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: №46 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა ნინო კიკვაძემ ამომრჩეველს ხელი არ მოაწერინა სიის სათანადო გრაფაში დ ისე გასცა ბიულეტენი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 დეკემბერი, 2018 17.00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად კომისიის წევრს ნინო კიკვაძეს შეეფარდა შენიშვნა
ორიგინალები: