556/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №50 საარჩევნო უბანზე კომისიის სამმა წევრმა უარი განაცხადა გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრის გამოსავლენ წილისყრაში მონაწილეობაზე, რაც წარმოადგენს ვალდებულების არაჯეროვან შესრულებას მოთხოვნა - კომისიის წევრებს დაეკისროს შესაბამისი პასუხისმგებლობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: N50 საუბნო საარჩევნო კომისიის სამ წევრს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად შეეფარდათ შენიშვნა
ორიგინალები: