477
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: