320
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, საინიციატივო ჯგუფი
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე
საჩივარი: №33 საუბნო კომისიის წევრი ეწეოდა აგიტაციას №32 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო:
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: