976/02
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ყოფილი პოლიტპატიმრები-ადამიანის უფლებებისათვის"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის თაობაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ოქტომბერი, 2018 19:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: