972/02
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ოქტომბერი, 2018 19:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: