321
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე
საჩივარი: დამკვირვებლის მიერ აგიტაციის განხორციელება №26 უბანზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19-00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში გახსნა N26 საარჩევნო უბნის ჩანაწერთა წიგნი და აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული შინაარსის საჩივარი დაწერილია უბანზეც, ხოლო საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს საჩივრების რეაგირების გრაფაში გაკეთბული აქვს ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თავმჯდომარემ მოახდინა რეაგირება ამ ფაქტზე, მან აღნიშნულ პიროვნებას დაატოვებინა უბანი. საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" 72-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე არ დაკმაყოფილდა საჩივარი
ორიგინალები: