01/205
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე
საჩივარი: უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კორდინატორების მიერ აგიტაცია და ზეწოლა ამომრჩევლებზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 05 დეკემბერი, 2018
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტის არარსებობა
ორიგინალები: