584
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №26 საარჩევნო უბანზე კომისიის საქმიანობაში ხელისშეშლისა და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის თაობაზე და საჩივრით დაყენებული მოთხოვნაა, დადგეს თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა №26 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე
ორიგინალები: