047
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "დემოკრატიული ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №27.01 უბანზე კომისიის წევრების მიერ დაკისრებული მოვალეობის არ შესრულება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი“ დამკვირვებლის მარიამ სიბაშვილის საჩივარი (საოლქოში რეგ. № 047).
ორიგინალები: