307
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: წილისყრის ფუნქციების განაწილების პროცედურების დარღვევის შესახებ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19-00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში გახსნა ჩანაწერთა წიგნი და აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული შინაარსის საჩივარი დაწერილია უბანზეც, ხოლო საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს საჩივრების რეაგირების გრაფაში გაკეთებული აქვს ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თავმჯდომარემ ხელახლა ჩაატარა წილისყრა და აღმოფხვრა ხარვეზი.საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" 72-ე მუხლის და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად არ დაკმაყოფილდა საჩივარი
ორიგინალები: