429
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "აპრიორი"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №39 საუბნო საარჩევნო კომისიის გადასატან ყუთის სიაში შეყვანილ ამომრჩევლებთან დაკავშირებით
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: