749
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 06 დეკემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: