686/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით
საჩივარი: №45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ, ფეისბუქის პირად გვერდზე გაზიარებული იქნა ერთ-ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატის მხარდამჭერი პოსტები
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 10 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე
გადაწყვეტილება: საქმეში არსებული წარმოების მასლები იძლევა საფუძველს დასკვნისთვის, რომ პირს არ დაურღვევია საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" მოთხოვნები, რაც გამორიცხავს ადმინისტრაციული სამართალდარრვევის ოქმის შედგენას.
ორიგინალები: