525
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 26 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ,,აპრიორი"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №02 ლანჩხუთის საარჩევნო უბანზე არ იმყოფებოდნენ: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: წარმოდგენილი წერილობითი ახსნა-განმარტებებით და ვიდეომასალით არ იკვეთება 61/02 ლანჩხუთის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა და კომისიის მდივნის მიერ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 3 თებერვლის №3/2012 დადგენილებით დამტკიცებული საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დარღვევა.
ორიგინალები: