187
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო:
 
 
შედეგი: გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: