423
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 26 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: დამკვირვებელი, ახალგაზრდა თაობა
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №54.47 საუბნო კომისის სხდომის ოქმთან დაკავშირებით
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: