676/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 26 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების დარღვევის შესახებ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ კომისიის წევრის მიმართ აგრესიული ქმედებების განხორციელება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 ივლისი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დადგინდა რომ ადგილი ჰქონდა მცირე სიტყვიერ შელაპარაკებას. კომისია აღნიშნავს, რომ აღნიშნული ფაქტი თავისი არსით ვერ იქნება შეფასებული როგორც დისციპლინარული გადაცდომა. აქედან გამომდინარე საჩივრის ავტორს უარი ეთქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე.
ორიგინალები: