677/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 26 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
საჩივარი: სააგიტაციო მასალის განთავსებაში ხელის შეშლა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 07 დეკემბერი, 2018
 
 
შედეგი: გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი
გადაწყვეტილება: საჩივარში მითითებული ფაქტების პრევენცია, გამოვლენა, შესწავლა ან მასზე გადაწყვეტილების მიღება ცდება სოლქო საარჩევნო კომისიის კომპეტენციის ფარგლებს
ორიგინალები: