890
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 26 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება და სამართალდარმღვევისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სახდელის დადება.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 დეკემბერი, 2018 11:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: საქმის მასალების შესწავლის შესაბამისად არ არსებოს აღნიშნული პირების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები.
ორიგინალები: