419
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 25 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: დამკვირვებელი, "პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ
საჩივარი: №12 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არ იყო გამოკრული ამომრჩეველთა გადასატანი ყუთის სია
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: უსაფოუძვლობის გამო
ორიგინალები: