886; 881; 882; 883; 887; 888; 889
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 25 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №35 საარჩევნო უბანი წარმომადგენლებს დახვდათ დაკეტილი.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 02 დეკემბერი, 2018 12:00
 
 
შედეგი: არ დადასტურდა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: