6362
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 22 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"
საჩივრის კატეგორია: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: ცესკო
განხილვის თარიღი და დრო: 28 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: