874
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 22 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ
საჩივარი: №8 გუთურის საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მხრიდან წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: არ დასტურდება №8 გუთურის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მხრიდან მისი, როგორც საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლების შეზღუდვის ფაქტები, რის გამოც მიზანშეუწონლად მიმაჩნია საარჩევნო კოდექსის 91-ე მუხლის საფუძველზე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა.
ორიგინალები: