1049
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 22 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 22 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: