1028
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 20 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ახალგაზრდა თაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით
საჩივარი: საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნის შესახებ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.
ორიგინალები: