709
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 19 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით
საჩივარი: ითხოვს 19 ნოემბერს ჩატარებული საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმების და განკარგულებების გაუქმებას და ხელახალი სხდომის ჩატარებას.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 21 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის აგილ მუსტაფაევის N709 საჩივარი.
ორიგინალები: