3/7207-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 17 ნოემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
სარჩელის კატეგორია: ცესკოს დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 17 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: