889
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 11 ოქტომბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ კანონის დარღვევით განხორციელებული წინასაარჩევნო აგიტაცია
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 13 ოქტომბერი, 2018 17:50
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე
გადაწყვეტილება: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევას.
ორიგინალები: