3351
 
განცხადების შემოტანის თარიღი: 28 სექტემბერი, 2018
განცხადების შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
განცხადების კატეგორია: წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: ცესკო
განხილვის თარიღი და დრო: 09 ოქტომბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: