4
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 13 მაისი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "მომავლის არჩევანი"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 15 მაისი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: