არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 353 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
447 2018-10-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
448 2018-10-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
449 2018-10-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
292 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
293 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
294 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№ 32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
295 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
07-10/278 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
444/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
445/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნული-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
446/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
447/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
448/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
449/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
450/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
451/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
452/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
453/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ დემოკრატიული პარტია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
454/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ დემოკრატიული პარტია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
455/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
467/2018 2018-10-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
318/22.10.2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ქრისტიან - კონსერვატიული პარტია"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
252/2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
02/353-2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
273 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
02/354-2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
02/355-2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
274 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის მოწყობასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
275 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
02/356-2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
276 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
02/357-2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
277 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
02/358-2018 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
672/02 2018-10-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
4614 2018-10-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
212 2018-10-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
218 2018-10-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიიის საერთაშორისო საზოგადოება

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
422 2018-10-21

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"-დამკვირვებელი გიორგი გაბლაია

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-21

განხილვაშია

ვრცლად
213 2018-10-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ახალგაზრდული ცენტრი-ჩვენი თაობა 1921"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
423 2018-10-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია / საარჩევნო სუბიექტი

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
640/02 2018-10-21

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
422/2018 2018-10-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-21

განხილვაშია

ვრცლად
422/2018 2018-10-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-21

განხილვაშია

ვრცლად
611 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
3/6562-18 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ცესკოში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-10-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/2841-18 2018-10-22

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-10-23

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
680 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
681 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
682 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
683 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
684 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
685 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
686 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
687 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
688 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
689 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
690 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
691 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
692 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
01/520 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/521 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/522 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/523 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/524 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
693 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
694 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
695 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
696 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
697 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
375 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კლუბი თავისუფალი ზონა"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-23

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
376 2018-10-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კლუბი თავისუფალი ზონა"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-23

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
411 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი-ირაკლი გაბიძაშვილი

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
412 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი-ირაკლი გაბიძაშვილი

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
413 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი-ირაკლი გაბიძაშვილი

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
414 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
415 2018-10-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
943 2018-10-20

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
01-356 2018-10-19

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/292 2018-10-19

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდული ცენტრი - ჩვენი თაობა 1921"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
590/02 2018-10-18

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
598/02 2018-10-18

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
599/02 2018-10-18

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
298 2018-10-18

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
299 2018-10-18

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
595 2018-10-18

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"საქართველოს პლატფორმა-ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-19

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
585/02 2018-10-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
586/02 2018-10-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-20

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/365 2018-10-17

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

სააგიტაციო მასალის შესახებ

____________

2018-10-18

რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს

ვრცლად
200 2018-10-16

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კანონით გათვალისწინებული ზომების მიღების შესახებ

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
174 2018-10-16

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა დამონიტორინგის ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
553/02 2018-10-15

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
4000 2018-10-15

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2018-10-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
196 2018-10-15

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01.328 2018-10-15

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-329 2018-10-15

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
566/02 2018-10-15

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
561/02 2018-10-15

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-17

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
354 2018-10-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,კლუბი თავისუფალი ზონა"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია.

განხილვაშია

ვრცლად
01/155 2018-10-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/153 2018-10-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/154 2018-10-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/152 2018-10-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
299 2018-10-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
185 2018-10-14

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილებთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
304 2018-10-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"საქართველოს ქრისტიან - კონსერვატიული პარტია"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
532/02 2018-10-13

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-15

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/356 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-15

განხილვაშია

ვრცლად
257 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"საქართველოს ქრისტიან - კონსერვატიული პარტია"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
274 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
75 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საარჩევნო პლაკატების დაზიანების შესახებ

____________

2018-10-12

რეაგირებისათვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს

ვრცლად
513/02 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№59 საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა

2018-11-16

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
519/02 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-15

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
279/18 2018-10-12

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
283/2018 2018-10-12

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3893 2018-10-12

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2018-10-13

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
3/6416-18 2018-10-15

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-10-15

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/2830-18 2018-10-17

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-10-18

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-316 2018-10-12

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
332 2018-10-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№61ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
252 2018-10-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
501/02 2018-10-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
503/02 2018-10-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-15

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
889 2018-10-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-13

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
125 2018-10-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01-295 2018-10-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
252 2018-10-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
240 2018-10-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
51 2018-10-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
69 2018-10-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო პლაკატების დაზიანების შესახებ

____________

2018-10-10

რეაგირებისათვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს

ვრცლად
70 2018-10-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილებთან დაკავშირებით

____________

2018-10-10

რეაგირებისათვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს

ვრცლად
222 2018-10-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
179 2018-10-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-14

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
490 2018-10-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-18

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
82 2018-10-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-15

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
611 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
612 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
613 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
614 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
615 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
616 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
617 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
618 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
619 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
620 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3703 2018-10-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
241 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
242 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
239 2018-10-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
021 2018-10-08

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთშორისო ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01-279/2018 2018-10-08

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-104 2018-10-08

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
01-103 2018-10-08

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01-102 2018-10-08

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
02/258-2018 2018-10-07

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/126 2018-10-07

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/127 2018-10-07

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
323/2018 2018-10-06

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
104 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
197/2018 2018-10-05

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
02/218-2018 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/219-2018 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/220-2018 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-01-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/221-2018 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/222-2018 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3560 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-23

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
3561 2018-10-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-23

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
3568 2018-10-05

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

ცესკო

2018-10-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
255 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-05

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/69 2018-10-04

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-10-04

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-100 2018-10-04

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
50 2018-10-04

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართელოს"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
02/184-2018 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
235/18 2018-10-04

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
576 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
100 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/239 2018-10-04

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
02/189-2018 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/190-2018 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/191-2018 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/192-2018 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-242 2018-10-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/204-2018 2018-10-04

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდული ცენტრი - ჩვენი თაობა 1921"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
49 2018-10-03

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
93 2018-10-03

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებების ბათილად ცნობის შესახებ

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-05

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
289 2018-10-03

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-13

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
94 2018-10-03

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
87 2018-10-03

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
92 2018-10-03

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-211 2018-10-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა 1921"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
48 2018-10-02

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/70 2018-10-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-10-04

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/73 2018-10-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-10-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/71 2018-10-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-10-04

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/72 2018-10-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-10-04

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/74 2018-10-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-10-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3409 2018-10-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-19

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
363 2018-10-01

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის"

სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
547 2018-10-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

„ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია”

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
47 2018-10-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო აგიტაციისთვის / კამპანიისთვის ხელის შეშლა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-17

რეაგირებისათვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოებს

ვრცლად
551 2018-10-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში ყოფნა სამკერდე ნიშნის გარეშე

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
552 2018-10-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში ყოფნა სამკერდე ნიშნის გარეშე

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
212/18 2018-09-30

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის"

სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
358 2018-09-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
169 2018-09-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან დაკავშირებით

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/365 2018-09-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№4კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
80 2018-09-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
180 2018-09-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
79 2018-09-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

„ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“

სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

არ დაკმაყოფილდა სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო

ვრცლად
01/205 2018-09-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

შესაბამისი კომისიის მდივნის მიერ სარეგისტრაციო ჟურნალის წარმოების წესების დარღვევასთან დაკავშირებით

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
544 2018-09-29

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
283 2018-09-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
46 2018-09-29

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/85 2018-09-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტთა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/86 2018-09-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტთა საზოგადოება"

საინფორმაციო დაფასთან გამოკრულ/არ გამოკრულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
351 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-03

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
105 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№57ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-16

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
338 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
349 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
189 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
3/57-18 2018-10-02

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

ინდივიდუალურ - ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო

2018-10-03

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
191 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01/362 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/363 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/364 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/366 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/112 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმის ბათილად ცნობის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/113 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმის ბათილად ცნობის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
76 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
69 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-03

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
70 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
71 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
122 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
124 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
125 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3351 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2018-10-09

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
123 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
105 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

" სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-13

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
01/84 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
3365 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2018-10-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/152-2018 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/153-2018 2018-09-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
281 2018-09-28

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
282 2018-09-28

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/202 2018-09-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-14

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3340 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ცესკოში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
3341 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ცესკოში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
01/105 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/104 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/106 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პირველი სხდომის ოქმთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
144 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

უბნის მოწყობასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
142 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
143 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
45 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-173 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
148 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
02/150 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
149 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-01-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
253 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
73 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა,,

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
74 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
3345 2018-09-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-09

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
01/75 2018-09-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტთა საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
37 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
119 2018-10-03

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ზუგდიდის რაიონული სასამართლო

2018-10-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
38 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
39 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
40 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
41 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
325/02 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
110 2018-09-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
42 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირის ყოფნასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
43 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
44 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
3330 2018-09-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ - დემოკრატიული პარტია"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
166 2018-09-26

პარტიის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
122 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01-128 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-130 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

" ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-129 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
20 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
21 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
22 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
23 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
24 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
25 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
26 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
27 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
28 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
29 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
30 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
31 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
128 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
32 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
132 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
33 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
34 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
35 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სამკერდე ნიშანთან (მოწმობასთან) დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
36 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-01

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
148 2018-09-26

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
137 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-02-10

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
138 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-02-10

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
139 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-02-10

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
164 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,საქართველოს ქრისტიან - კონსერვატიული პარტია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-02-10

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
73 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
74 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
75 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების დარღვევის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-15

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
76 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
77 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
72 2018-09-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3274 2018-09-25

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-10-08

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
50 2018-09-25

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-13

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
16 2018-09-25

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
17 2018-09-25

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
18 2018-09-25

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
19 2018-09-25

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
02-62 2018-09-24

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3260 2018-09-24

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

ცესკო

2018-10-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
58 2018-09-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა,,

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-24

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
89 2018-09-21

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

" საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-11

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
66 2018-09-21

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-23

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
98 2018-09-20

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-22

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
3165 2018-09-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2018-10-14

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
85 2018-09-19

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-06

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
172/02 2018-09-19

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
59 2018-09-18

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-20

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
56 2018-09-17

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო დოკუმენტაციის მოთხოვნის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-19

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
52 2018-09-17

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-20

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
15 2018-09-15

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ცნობად მიღების თაობაზე

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-19

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
45 2018-09-15

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-17

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
51 2018-09-15

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო"

საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№22მარნეულის საოლქო კომისია

2018-09-17

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
42 2018-09-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-16

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
43 2018-09-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-16

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
12 2018-09-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზგდიდის საოლქო საარჩვნო კომისია

2018-09-19

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
13 2018-09-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზგდიდის საოლქო საარჩვნო კომისია

2018-09-19

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
14 2018-09-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-19

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
35 2018-09-14

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დოკუმენტაციის მოთხოვნის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-14

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2978 2018-09-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
2979 2018-09-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-08

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
2980 2018-09-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-08

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
2981 2018-09-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-08

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
2982 2018-09-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
36 2018-09-13

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-15

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
37 2018-09-13

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო დოკუმენტაციის მოთხოვნის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-17

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2927 2018-09-12

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2018-09-13

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
8 2018-09-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-15

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
10 2018-09-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-15

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
9 2018-09-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-15

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
11 2018-09-11

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-15

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2901 2018-09-11

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2018-09-12

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
29 2018-09-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-14

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
28 2018-09-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-14

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
30 2018-09-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-14

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
7 2018-09-09

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-27

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
02/79-2018 2018-09-07

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდული ცენტრი - ჩვენი თაობა 1921"

საარჩევნო პლაკატების დაზიანების შესახებ

____________

2018-09-08

რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს

ვრცლად
2716 2018-09-04

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო დოკუმენტაციის მოთხოვნის შესახებ

ცესკო

2018-09-05

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
6 2018-09-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-09-14

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
136 2018-08-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარების კვლევების და მონიტორინგის ცენტრი"

საარჩევნო პლაკატების დაზიანების შესახებ

____________

2018-08-31

რეაგირებისათვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი