არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 5 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
01-384/2019 2019-06-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა

ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2019-06-11

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01-380/2019 2019-06-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2019-06-11

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-381/2019 2019-06-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2019-06-11

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01-382/2019 2019-06-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2019-06-11

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-383/2019 2019-06-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა

ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2019-06-11

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი