არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 542 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
3/7835-18 2018-12-17

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/3392-18 2018-12-18

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-12-18

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/447-2018 2018-12-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3/7705-18 2018-12-11

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/3359-18 2018-12-13

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-12-13

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7710-18 2018-12-11

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-11

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/3358-18 2018-12-13

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-12-13

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
240 2018-12-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-13

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
395 2018-12-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-24

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3/7526-18 2018-12-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
7143 2018-12-08

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2018-12-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6938 2018-12-06

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

ცესკო

2018-12-21

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3ბ/3244-18 2018-12-05

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

მზია ჭანტურია

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-12-05

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6736 2018-12-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2018-12-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
784 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
783 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
791 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
785 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/809 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/813 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/814 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
01/816 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/817 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/818 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/819 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადთვლისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/820 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადთვლისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/821 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადთვლისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/822 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადთვლისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/823 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/824 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
260 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-19

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01/825 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/826 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადთვლისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
259/2018 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
493 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა"

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ განუხილველად იქნა დატოვებული,ნაწილობრივ წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
760/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
054 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
55 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
507 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
508 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1013/02 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
02-426 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
941 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
553 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
107 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
761/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
762/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
550/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
848 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი-ირაკლი გაბიძაშვილი

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
108 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
3/214-18 2018-12-04

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ზუგდიდის რაიონული სასამართლო

2018-12-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/545-18 2018-12-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

2018-12-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/353 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
109 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/354 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
849 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
686 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-602/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-603/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-604/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-605/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01/858/2018 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-616 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-617 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01-618 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
544 2018-11-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
248 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
498 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
249 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
497 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
250 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
496 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
495 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
493 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
494 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01/856/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01/857/2018 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
792 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
790 2018-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
257 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
256 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1432 2018-11-29

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

დარეჯან ლაჭყეპიანი

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
255 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1431 2018-11-29

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

თამარ ამაღლობელი

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-01-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1006/02 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
196 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
02-423 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-424 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-425 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1003/02 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
990/02 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-11

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/187 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1004/02 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1005/02 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
486 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
924 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
925 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-01-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
235 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
695 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
247 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, ნაწილობრივ განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
1221 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
847 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07-10/485 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
675 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
676 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01/733/2018 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან წარმომადგენლის გაძევების თაობაზე

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01/850/2018 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
679 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
680 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7529-18 2018-12-02

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
258 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
784 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
918 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
493 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
916 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
917 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
915 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
946 2018-12-03

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობა, საარჩევნო ოლქის უბნების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა

ბოლნისის რაიონული სასამართლო

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/174 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
914 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
445 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
447 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
343 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
690 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
691 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
700 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
702 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
776 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
570/18 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
772 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
571/18 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
773 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
775 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
572/18 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
831 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/575-2018 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
420/2018 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
911 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა "მრავალენოვანი საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/340 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
912 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა "მრავალენოვანი საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
922 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა "მრავალენოვანი საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-01-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/476 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
469 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმების ხელახალი გადათვლის შესახებ

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
768 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/480 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
472/2018-28.11. 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირალობა - საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
103 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-234 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-07

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
471/2018-28.11. 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირალობა - საქართველო"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
989/02 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
991/02 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტი

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის"

ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
992/02 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/242 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/243 2018-11-29

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
1219 2018-11-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პალამენტართა საზოგადოება"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7526-18 2018-12-03

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
538 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
#391 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№53 ვანის საოლქო სარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
#390 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№53 ვანის საოლქო სარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
329 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
328 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
441 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
232 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
233 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-587/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-588/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
104 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
105 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
106 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
228 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ცენტრი"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
229 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი"

კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
442 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
444 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
439 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
244 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
438 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
02-210 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
227 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/329 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
307 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
047 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიული ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-580 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-581 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1111 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
420 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
584 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1112 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-582 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა 1921"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
240 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/292 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
585 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-07

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
319 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

ზეწოლის ფაქტის შესახებ

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/293 2018-11-28

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01/205 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-05

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
315 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა მოყვანა და მონიტორინგი

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
922 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
308 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატილ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/206 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
753 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1113 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
309 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
754 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
321 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
320 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
970/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-04

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
971/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-04

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
972/02 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
929 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
241 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

1900-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
975/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
755 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
976/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ყოფილი პოლიტპატიმრები-ადამიანის უფლებებისათვის"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1362 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
561/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
696/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
697/2018 2018-11-28

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
234 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
235 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
236 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
237 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მრავალეროვანი საქართველო"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
674 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სარეგისტრაციო ჟურნალთან დაკავშირებით

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
240 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ზეწოლა დამკვირვებელზე

№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-417 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
195 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფი

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
02-416 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
02-418 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
260/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
261/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
258/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-28

აღმოიფხვრა ადგილზე

ვრცლად
1433 2018-11-28

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

ალექსანდრე ღონღაძე

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
555/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
756 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
757 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
477 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
556/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
930 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
323 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
176/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1114 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
428 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
189 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
979/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1115 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
190 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
191 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
301 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიული ინიციატივათა საერთაშორისო ცნტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
192 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
141 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარების და მონიტორინგის ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
048 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1116 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების დარღვევის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
1117 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
687/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-584 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01/789 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
980/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
17 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
977/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალი ხედვა საქართველო"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
978/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07-10/463 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიული ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7528-18 2018-12-03

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/3243 2018-12-04

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-12-05

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
432 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07-10/464 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის მოწყობასთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07-10/466 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
484 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
227 2018-11-28

დამკვირვებელი

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების"დამკვირვებელი ნინო ქიტიაშვილი

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებით

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07-10/467 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
302 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცნტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
303 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცნტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
417/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
193 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
469 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭირვალება საქართველო"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-28

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
433 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
932 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
304 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცნტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1118 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
288 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
434 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
981/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პალამენტართა საზოგადოება"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
142 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარების და მონიტორინგის ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
435 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
982/02 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-04

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
688/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
894 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
622 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-21

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
896 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა ,,მრავალენოვანი საქართველო"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-28

აღმოიფხვრა ადგილზე

ვრცლად
624 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
557/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
933 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
897 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
06/01/730/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1363 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილობისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
898 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
668 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
639 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მოძრაობა საქართბველოს ერთიანობისა და გაერთიანებისათვის"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
899 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
469/2018-28.11. 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
900 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
467/2018-28.11. 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
669 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
902 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/207 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-05

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
983/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/570-2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
903 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
905 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
494 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
468 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-28

აღმოიფხვრა ადგილზე

ვრცლად
904 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/571-2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
466.2018-28.11. 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/572-2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
418/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
419/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/208 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
86 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
558/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების დარღვევის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-10

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
87 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
88 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/295 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქი

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01-585 2018-11-28

ფიზიკური პირი

აზა მოწყობილი

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
421/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
233 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-586 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
89 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
90 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
559/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
91 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
587 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან წარმომადგენლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
92 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
93 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
94 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
95 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/410 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
689/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
758 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1119 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
96 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
984/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
97 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
690/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
98 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
759 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
325 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/411 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
588 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
02-412 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-414 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
533 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
934 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
625 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
589 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
985/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
626 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
590 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
1120 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პალამენტართა ორგანიზაცია"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
627 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
591 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/790 2018-11-28

პარტიის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1121 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
592 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
432 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
628 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
560/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
433 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-29

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
629 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
935 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
143 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
594 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-07

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
595 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-07

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01/791 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/792 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
02-415 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/793 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/794 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/795 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
760 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
593 2018-11-28

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
518/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ზეწოლასთან დაკავშირებით

№55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/796 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
761 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
99 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/797 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
762 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა"

უბნის მოწყობასთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
100 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/798 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
101 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/799 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
389 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
763 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდა თაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
430 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
562/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
06/01/732/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/800 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
102 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
906 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
486 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფი

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
936 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
986/02 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
563/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
987/02 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
564/18 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
429 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
691/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირის ყოფნასთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
692/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
177/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული, გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო

ვრცლად
596 2018-11-28

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი

ინგა ქიტიაშვილი

საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-28

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
451 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/182 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1122 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"არაპროფესიულ განათლებათა და კვალიფიციური კადრების მუშაკთა და სტუდენტთა არაპროფესიული კავშირი"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
565/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/801 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/184 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
566/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
567/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/183 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილობისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2081-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/802 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/573-2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
909 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
908 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01/803 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
1123 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ჰაბი-საქართველო"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/185 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/468 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
907 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/804 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი“

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/574-2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
07-10/469 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
764 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდა თაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/805 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი“

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/209 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/470 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
326 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/210 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-05

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
07.10/471 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
478 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
630 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
926 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
434 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-420 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
938 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
470/2018-28.11. 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პრეფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენთა პროფესიული კავშირი"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
693/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-587 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფი

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-19

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
910 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
765 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
694/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-588 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფი

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-19

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
01/806 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
695/2018 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
470 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭირვალება საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
422/2018 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
425 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
495 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1124 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
529 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
610 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
927 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
568/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
569/18 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-10

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
609 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
608 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
607 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
672 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
606 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/807 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
605 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
604 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
673 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
603 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
602 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
601 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან წარმომადგენლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
600 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
988/02 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-10-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
599 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
773 2018-11-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
საქმე N3/139-18 2018-12-05

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების შესახებ

გურჯაანის რაიონული სასამართლო

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
598 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
597 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან წარმომადგენლის გაძევების თაობაზე

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
766 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
310 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით

№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/472 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/473 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/474 2018-11-28

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1-589 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
228 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დამკვირვებელი გიორგი ნასრაშვილი

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
796 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ბიულეტენში უზუსტობასთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
07.10/475 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
173 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№25 წალკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
998 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
919 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

საარჩევნო უბნის გახსნასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
327 2018-11-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კლუბი თავისუფალი ზონა"

ხმების დათვლის შესახებ

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
320 2018-11-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფი

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისია

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
746 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1110 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
686/2018 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-10

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე

ვრცლად
748 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
747 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
749 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
750 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
751 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
752 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
552/18 2018-11-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
553/18 2018-11-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
429 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
430 2018-11-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდა თაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/777 2018-11-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-08

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
187 2018-11-27

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
525 2018-11-26

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,აპრიორი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
890 2018-11-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-12

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
677/2018 2018-11-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-07

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
676/2018 2018-11-26

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების დარღვევის შესახებ

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-07-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
423 2018-11-26

დამკვირვებელი

ახალგაზრდა თაობა

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
885; 884. 2018-11-25

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,კლუბი თავისუფალი ზონა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დადასტურდა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა

ვრცლად
886; 881; 882; 883; 887; 888; 889 2018-11-25

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-02

არ დადასტურდა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა

ვრცლად
943/02 2018-11-25

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ვეტერანთა არასამთავრობო ოაცია ძლიერი ერთრგანიზიანი საქართველო

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
419 2018-11-25

დამკვირვებელი

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
420 2018-11-25

დამკვირვებელი

"ახალგაზრდა თაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
214 2018-11-24

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
414 2018-11-24

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6531 2018-11-24

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-12-28

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/167 2018-11-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/168 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6362 2018-11-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

2018-12-28

დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
01/169 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/170 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/171 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/172 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1049 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-22

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
873 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-03

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
874 2018-11-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი"

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-03

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
01/166 2018-11-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით

№84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია

2018-12-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
85 2018-11-21

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-14

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
1028 2018-11-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდა თაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/3148-18 2018-11-20

საარჩევნო სუბიექტი

"საქართველო"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-11-21

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
709 2018-11-19

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-11-21

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
679 2018-11-18

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სივილ მედია"

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3/7192-18 2018-11-17

საარჩევნო სუბიექტი

"საქართველო"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-11-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7206-18 2018-11-17

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-11-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/3123-18 2018-11-20

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2018-11-21

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7207-18 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ცესკოს დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-11-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/7208-18 2018-11-17

საარჩევნო სუბიექტი

"ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2018-11-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
74 2018-11-17

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-14

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
75 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
76 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
77 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
78 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
79 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
80 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
81 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
82 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
83 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
84 2018-11-17

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
73 2018-11-16

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრების არყოფნასთან დაკავშირებით/დახურვასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-17

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
477/2018 2018-11-06

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-12-06

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი