არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 59 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
3245 2016-08-25

მაჟორიტარი კანდიდატი

საინიციატივო ჯგუფი

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
3184 2016-08-24

ფიზიკური პირი

იზოლდა აბუაშვილი

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

ცესკო

2016-08-25

განხილვაშია

ვრცლად
3183 2016-08-24

ფიზიკური პირი

ნინო მაჭარაშვილი

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

ცესკო

2016-08-25

განხილვაშია

ვრცლად
3182 2016-08-24

ფიზიკური პირი

თენგიზ სირაძე

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების დანიშვნის/არჩევის გამო

ცესკო

2016-08-25

განხილვაშია

ვრცლად
3154 2016-08-24

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-08-25

განხილვაშია

ვრცლად
3181 2016-08-24

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი

მამუკა ბერიძე

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-08-25

განხილვაშია

ვრცლად
3141 2016-08-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები"

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-08-24

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3106 2016-08-23

მაჟორიტარი კანდიდატი

საინიციატივო ჯგუფი

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-08-24

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
20 2016-08-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-24

განუხილველად იქნა დატოვებული, გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო

ვრცლად
3086 2016-08-22

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

----------------------

განხილვაშია

ვრცლად
3095 2016-08-22

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფი

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2016-08-23

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
3/6242-16 2016-08-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია / საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა", ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

ცესკოს დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-08-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1534-16 2016-08-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია / საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-08-24

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
16/4-26 2016-08-18

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

N 52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
2906 2016-08-16

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2937 2016-08-16

საარჩევნო სუბიექტი

მემარცხენე ალიანსი

საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
298 2016-08-15

იურიდიული პირი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადება

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-15

განხილვაშია

ვრცლად
02-63 2016-08-15

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№14 დედოფლიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-16

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2875 2016-08-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაცია

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
3/6004-16 2016-08-13

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ცესკოში

პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-08-14

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1507-16 2016-08-17

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ცესკოში

პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-08-19

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
186 2016-08-12

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
შემ/43 2016-08-12

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

2016-08-17

განხილვაშია

ვრცლად
64 2016-08-11

ფიზიკური პირი

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

2016-08-13

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
3/5958-16 2016-08-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-08-13

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1484-16 2016-08-16

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-08-17

შეწყდა საქმის წარმოება

ვრცლად
2812 2016-08-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2776 2016-08-10

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ცესკოში

შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტია

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2780 2016-08-10

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

----------------------

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2782 2016-08-10

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
2749 2016-08-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2751 2016-08-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2016-08-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
316 2016-08-09

ფიზიკური პირი

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

#37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2719 2016-08-08

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2016-08-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/6002-16 2016-08-12

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-08-14

უარი ეთქვა სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე

ვრცლად
3ბ/1508-16 2016-08-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-08-18

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2691 2016-08-07

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები

----

ცესკო

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2686 2016-08-06

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-08-07

განუხილველად იქნა დატოვებული გასაჩივრების ვადის გასვლის გამო

ვრცლად
3/5850-16 2016-08-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია / საარჩევნო სუბიექტი

პოლიტიკური გაერთიანება "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა", ა(ა)იპ "კლუბი თავისუფალი ზონა", ა(ა)იპ "ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-08-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1365-16 2016-08-12

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია / საარჩევნო სუბიექტი

პოლიტიკური გაერთიანება "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა", ა(ა)იპ "კლუბი თავისუფალი ზონა", ა(ა)იპ "ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-08-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2639 2016-08-04

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
16/1-49; 27.07.2016 2016-08-03

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

#49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-12

არ დადასტურდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტი, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
725/01 2016-08-03

პოლიტიკური პარტია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-16

წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის თაობაზე

ვრცლად
23 2016-08-03

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

# 40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-06

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02-02-1786 2016-08-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

მარნეული

2016-08-06

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01/41 2016-08-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-06

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
N69 2016-07-29

საარჩევნო სუბიექტი

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა,,

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

#16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო არ იქნა დაწყებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
1976, გ-01/93-16 2016-07-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-07-22

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
01/82 2016-07-28

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დადასტურდა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა

ვრცლად
2484 2016-07-27

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-13

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/48 2016-07-27

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

N17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-08-08

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
279 2016-07-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2485 2016-07-27

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო არ იქნა დაწყებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
3/5476-16 2016-07-25

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-07-26

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-07-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-07-29

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2408 2016-07-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-07-24

განუხილველად იქნა დატოვებული, გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო

ვრცლად
2409 2016-07-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-07-24

განუხილველად იქნა დატოვებული, გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო

ვრცლად
2372 2016-07-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო"

ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ

ცესკო

2016-07-28

არ მიემართა სასამართლოს, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2367 2016-07-21

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

,,მედიის განვითარების ფონდი"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

2016-07-28

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო არ იქნა დაწყებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2330 2016-07-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ანალიტიკური საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტი"

ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ

ცესკო

2016-07-28

არ მიემართა სასამართლოს, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2313 2016-07-19

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

"მედიის განვითარების ფონდი"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

2016-07-28

არ დადასტურდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტი, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2230 2016-07-12

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

2016-07-25

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
601/01 2016-07-12

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-07-24

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2016-07-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-07-22

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2135 2016-07-06

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2016-07-26

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2076 2016-07-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2016-07-26

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
3/4377-16 2016-06-15

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-06-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1131-16 2016-06-18

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-06-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი